sevgililer günü biz sevgililergunu.biz

AŞKIN KANUNU

Aşkın kanunu mu olur demeyin! Oluyormuş :)

I- Umumi Hükümler

Madde 1 - Herkes aşık olabilir.

Madde 2 - Hiç kimsenin aşkına mani olunamaz.

Madde 3 - İyiyi kötüyü ayıramayan kimse aşık olamaz.

Madde 4 - Aşık kişi sevgilisini kendini sevmeye zorlayamaz.

Madde 5 - Aşık olduğunu iddia eden kimse bunu ispata mecburdur.

Madde 6 - Aşkın karşılıklı olması şart değildir.

II- İlan-ı Aşk

Madde 7 - İlan-ı aşk, tek taraflı yönetilmesi gerekli bir irade beyanıdır. Bu ilan bir şekli mahsusa tabi değildir.

Madde 8 - İlan-ı aşk, yazılı şekilde olursa buna 'Aşk Mektubu' denir.

Madde 9 - İmzasız aşk mektupları hiçbir hüküm ifade etmez.

Madde 10 - Aşk ilan-ı sarih (belirgin) olabileceği gibi zimni de olabilir.

Madde 11 - Aşk mektubunun yırtılarak mursile (gönderene) iadesi sarih bir red veya yeni bir icaba davet mahiyetindedir.

Madde 12 - Sarih veya zimmen reddedilmemiş bir icaba mahiyetindedir.

III- Aşk Birliği

Madde 13 - Tarafların karşılıklı olarak ilan-ı aşk etmeleriyle 'aşk akdi' doğar.

Madde 14 - Birliğin devamı ve sariyeti için sevgililer hüsnüniyetle her çareye başvurabilir.

Madde 15 - Bu maddelerin uygulanmasında AŞKIN KANUNU'nun 2.maddesi kiyasen tatbik edilir.

IV- Birliğin Sona Ermesi

Madde 16 - Taraflardan biri, diğerinin aşkını istismar ederse kusursuz taraf, birliği her zaman ve tek taraflı bir irade beyanı ile feshedebilir.

Madde 17 - Aşıklardan birinin ölümü, ihaneti, yeni bir aşk birliği kurması gibi hallerin her birinin vukuunda birlik kendiliğinden fesih olur.

Madde 18 - Taraflar karşılıklı olarak anlaşaraktan birliği feshedebilirler.

Madde 19 - Bir masuk aynı zamanda bir kaç aşığı idare ediyorsa 'hüsnüniyet' iddiasında bulunamaz.

V- Sona Ermenin Neticeleri

Madde 20 - Birlik taraflardan birinin ölümü ile sona erirse, diğer taraf sevmekte devam edebilir.

Madde 21 - Bir tarafın ihaneti halinde, kusursuz taraf, örf ve adete göre dilediği müeyyideyi tatbik etmekte serbesttir.

Madde 22 - Bu kanunda, hakkında hüküm bulunmayan meselelerde örf ve adet, o dahi yoksa, Askın Kanunu'nun umumi hükümleri tatbik olunur.

İşbu aşkın kanunu toplamda 22 madde olup doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde yaralı olan kişinin kalbi yetkili mercidir.

Yasal Bilgiler
Her Hakkı Saklıdır - Copyright 2003-2023 sevgilillergunu.biz
♥ Bu site AŞK ile hazırlanmıştır ♥